Poslanecká sněmovna - Karel Vymětal

25. srpna 2007 v 22:12 |  Koncepce Okresního úřadu v Bruntále o zrušení nemocnice
Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, obrátil jsem se s písemnou interpelací na ministra zdravotnictví Stráského ve věci optimalizace akutních lůžek v okrese Bruntál a dopadu na nemocnici v Rýmařově, a to proto, že stát jde do výběrového řízení s projektem okresního úřadu, který byl zpracován nekorektně, s podezřením na střet zájmů a se snahou ve prospěch nemocnice v Bruntále poškodit ostatní stávající nemocnice, zejména nemocnici v Rýmařově.
Pokud jste měli možnost přečíst si moji interpelaci, seznámili jste se s tím, že Okresní úřad v Bruntále předložil svoji koncepci ministerstvu zdravotnictví bez projednání se zástupci nemocnic okresu. Koncepci zpracoval pověřený zdravotní rada, který byl a je primářem oddělení ARO bruntálské nemocnice, firmy BRUMEDA, a v současné době je předsedou dozorčí rady této společnosti, což samozřejmě vyvolává podezření ze střetu zájmů a snahy zvýhodnit nemocnici BRUMEDA Bruntál na úkor nemocnic v Krnově, Rýmařově a Albrechticích.
V této koncepci, akceptované ministerstvem zdravotnictví a vládou, je určena nemocnice v Rýmařově k likvidaci. Jde přitom o nemocnici, která jako jediná v okrese hospodaří bez dluhů a se ziskem, je vybavena moderní lékařskou technikou, v některých případech ojedinělou v okrese, personálně je na nejvyšší úrovni v okrese a budovy jsou ve stavu, který nevyžaduje 10 - 15 let žádné stavební investice.
Proto jsem se obrátil na ministra zdravotnictví s interpelací, aby mi odpověděl na tyto otázky:
Za prvé - jak je možné, že okresní úřad zpracoval koncepci optimalizace akutních lůžek okresu tajně, se střetem zájmů a bez projednání a zvážení představiteli všech zdravotnických zařízení okresu.
Pan ministr mi odpověděl, že to je v kompetenci okresních úřadů, že návrh koncepce Okresního úřadu Bruntál přihlíží ke všem stanoveným podmínkám, i k technickému stavu lůžkových zařízení i k přístrojovému a personálnímu vybavení. Bohužel musím konstatovat, že tvrzení pana ministra není pravdivé a ani se nedivím, protože ministerstvo zdravotnictví si takové skutečnosti neověřovalo. Kdyby si je ověřovalo, zjistilo by, že nemocnice v Rýmařově je v lepším technickém stavu než nemocnice v Bruntále, že má lepší přístrojové i personální vybavení než nemocnice v Bruntále.
Za druhé jsem se ptal pana ministra, proč má být likvidována jediná v okrese ekonomicky prosperující nemocnice Rýmařov, která je navíc vybavena stavebně i přístrojově a nevyžaduje jako jediná v blízké budoucnosti žádné prostředky ze státního rozpočtu. Pan ministr mi na tuto otázku neodpověděl. Nedivím se, protože ve prospěch vládní koncepce odpověď neexistuje. Existuje pouze pravda, kterou nelze protiargumentem vyvrátit, když protiargument neexistuje.
Za třetí jsem se ptal pana ministra, zda se domnívá, že je normální, aby okresní koncepci zpracovával představitel soukromé společnosti Brumeda, která má zcela přirozeně zásadní zájem o přežití na úkor kohokoli za jakoukoli cenu. Pan ministr mi odpověděl bez komentáře, tedy neodpověděl. Nedivím se, protože na takové skutečnosti lze obtížně najít vysvětlení a uspokojivou odpověď.
Za čtvrté jsem se ptal pana ministra, zda si nemyslí, že koncepce zdravotnictví má řešit zdravotní potřeby občanů okresu a nikoli zájmy soukromých podnikatelů. Na to pan ministr našel odpověď, že samozřejmě, že koncepce má řešit zdravotní potřeby občanů okresu bez ohledu na zájmy soukromých podnikatelů. Tato odpověď je ale nepravdivá, protože v okrese Bruntál byla koncepce zpracována představitelem soukromé podnikatelské firmy Brumeda v neprospěch zdravotních potřeb občanů okresu a ve prospěch této firmy.
Za páté jsem se ptal, zda se pan ministr domnívá, že je možné zachovat nemocnici v Rýmařově i za cenu redukce jejích akutních lůžek na 107, což jí zajistí ekonomickou soběstačnost a pouze mírně překročí cílový stav lůžek v okrese podle indexace Ministerstva zdravotnictví o 47 lůžek. Na to pan ministr odpověděl, že se nedomnívá, že by bylo z medicínského i ekonomického hlediska výhodné zachovat nemocnici v Rýmařově v této navržené podobě. Bohužel, tento svůj návrh pan ministr neopřel o žádný argument, kterým by tento názor odůvodnil, tedy jde pouze o tvrzení bez důkazu, což v řešení problematiky zdravotnictví není podle mého názoru žádné tvrzení.
Takže, dámy a pánové, mám-li shrnout celou záležitost, pan ministr na mé argumenty uvedené v interpelaci neuvedl žádné protiargumenty, kterými by vyvrátil mé argumenty a pochybnosti, na některé otázky odmítl odpovědět vůbec a pouze dogmaticky trvá na správnosti koncepce Ministerstva zdravotnictví bez uvedení oprávněných důvodů. Jestli takto pracuje ministr zdravotnictví a takto koncepčně řídí zabezpečení zdravotnických služeb, bůh ochraňuj naše zdraví, ale nikoli vláda České republiky a Ministerstvo zdravotnictví.
Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nepřijala odpověď ministra zdravotnictví na moji interpelaci a umožnila tak panu ministrovi Stráskému zpytovat své svědomí směrem k nové odpovědi.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jsem sice trochu na rozpacích, protože stejná interpelace mě čeká ve večerních hodinách a dokonce i ta další, která bude řečena teď dopoledne, je zdvojena ještě interpelací večerní. Přesto jsem se rozhodl reagovat v tomto okamžiku na otázku okresu Bruntál.
Ministerstvo zdravotnictví skutečně v uplynulém měsíci přistoupilo k realizaci výběrového řízení na lůžkovou péči v České republice. V této souvislosti se na mne obrací řada poslanců a žádá odpověď na otázky týkající se dalších osudů některých nemocnic. Jedním z nich byl i pan poslanec Vymětal, který se obává o osud nemocnice Rýmařov, ale nazývá to cestou k zániku. Chci jen upřesnit, že nemocnice Rýmařov se má stát podle návrhu ministerstva, který hned budu komentovat, nemocnicí následné péče, nikoli nemocnicí zanikající.
Dovolte mi uvést několik údajů. Právě okres Bruntál, byť respektuji jeho terénní složitost, je okresem, který má dokonce 10 lůžkových zařízení, z toho 4 akutní nemocnice. Upozorňuji, že množina akutních nemocnic v jednotlivých okresech České republiky je od nuly do pěti. Máme tedy okresy, které nemají žádné nemocnice akutní péče, máme okresy, kde jich mají pět. Bruntál má čtyři. Já se nebudu zabývat jejich výčtem.
Vím, že koncepce okresního úřadu, tak jak byla předložena Ministerstvu zdravotnictví při projednávání problematiky restrukturace, je předmětem velké kritiky. Chci seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím, že po vypracování odpovědi na interpelaci, která podléhá určitému termínu, ministerstvo dodatečně navštívilo počtvrté, ale na základě zkušeností a skutečností i těch, které jsou v interpelaci pana Vymětala, okres Bruntál a ověřovalo některé skutečnosti. Jednou z nich je, že zdravotní rada, o kterém zde byla řeč, již svou funkci nevykonává a byl nahrazen jiným zdravotním radou.
Přesto musím říci, že ministerstvo nezjistilo zásadní závažné výhrady k postupu, kterým postupoval okres Bruntál při rozhodování o návrhu předloženém ministerstvu a vládě. Návrh koncepce rozdělil okres do dvou spádových území, na oblast krnovsko-albrechtickou a na oblast bruntálsko-rýmařovskou s tím, že pro první oblast navrhuje 55 % okresního limitu lůžek a pro druhou oblast 45 % okresního limitu lůžek. Nemocnice Albrechtice by měla i nadále zajišťovat urologickou a ortopedickou péči pro obyvatele celého okresu s tím, že pokud v rámci církevních restitucí nedojde k dohodě, v letech 1998 - 2000 by došlo k postupnému přesunu těchto odborností do krnovské nemocnice. Nemocnice Rýmařov by podle tohoto návrhu měla projít komplexní transformací na lůžka následné péče.
V průběhu času na základě mých jednání i s představiteli nemocnice, se starosty obcí, které jsou zainteresovány do rýmařovské nemocnice, i jednání na místě, po opakovaných konzultacích i s Českou lékařskou komorou a Ústřední pojišťovnou VZP došlo k určitému posunu v našem stanovisku. Ministerstvo zdravotnictví se i nadále domnívá, že v okrese by měly zůstat dvě akutní nemocnice. V první, krnovsko-albrechtické oblasti, by to měla být nadále nemocnice v Krnově, ve druhé, bruntálsko-rýmařovské oblasti, určí způsobilejší nemocnici komise výběrového řízení. Každá z těchto nemocnic má své přednosti a nedostatky. A tak, jestliže ve většině případů pokládáme za nutné udělat vše pro realizaci původního návrhu ministerstva a vlády, v tomto okrese tomu tak není a já osobně budu respektovat výsledek výběrového řízení, který posoudí všechny odborné, organizační a ekonomické aspekty těchto dvou nemocnic bez ohledu na rozhodnutí vády.

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, pane předsedající, pan ministr ve svém expozé nevyvrátil mé základní argumenty. Je mi to líto. Rád bych se jen vyjádřil k jedné věci, kterou tady pan ministr tvrdí, a sice dostal jsem od pana ministra koncepci vládní - protože o ní hovoříme, nehovoříme o výsledcích výběrového řízení, to nás teprve čeká - a v této koncepci pan ministr říká, že nemocnice Rýmařov má být přesunuta do kategorie lůžek následné péče (rozumím tomu dobře) a v té vládní koncepci je napsáno u nemocnice Rýmařov: cílový stav počtu akutních lůžek 0, cílový stav u lůžek následné péče 0. Výsledek jednání s okresním úřadem - shoda, a možnost rychlé realizace - teď dodávám této likvidace - je ano. Takže bohužel, pane ministře, neříkáte pravdu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama