Srpen 2007

Poslanecká sněmovna - Jindřich Nehera

25. srpna 2007 v 22:24 Koncepce Okresního úřadu v Bruntále o zrušení nemocnice
Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, pane ministře, i když jste na toto téma odpovídal již v dopoledních hodinách na písemnou interpelaci kolegy Vymětala a Poslanecká sněmovna nesouhlasila s vaší odpovědí, podávám na vás ústní interpelaci ve věci likvidace soukromé nemocnice v Rýmařově.
Chci podotknout, že se jedná o nemocnici prosperující a ziskovou. V loňském roce tato nemocnice vykázala zisk téměř 2 mil. Kč. Stavební úpravy nebudou muset být prováděny minimálně po dobu 10 až 15 let. Vybavení nemocnice patří k nejmodernějším v okrese Bruntál.
Pro zrušení této nemocnice v Rýmařově nehovoří ani potřeby obyvatel v této oblasti. Spousta občanů bude mít do nemocnice v Bruntále o několik desítek kilometrů více a zvláště v zimních měsících tato cesta bude velice obtížná a v některých případech může být i nedostupná. Přesto ve vládní koncepci jsou veškeré aspekty Rýmařovské nemocnice nulové. Pane ministře, dopoledne jste uvedl, že bude výběrové řízení a uvidí se, která varianta zvítězí. Z vládní koncepce je jednoznačně řečeno, kam má výběrové řízení směřovat a jak toto řízení asi dopadne.
Pane ministře, chci vás požádat, abyste znovu odpověděl, proč jsou snahy likvidovat soukromou prosperující nemocnici v Rýmařově a chci vás poprosit, abyste před definitivní smrtí vládní koalice odpověděl pravdivě. Pokud chcete opět lhát, tak raději mlčte.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, velmi stručně, aniž bych chtěl vyplnit příliš dlouhý čas, musím říci několik informací, z nichž vyplývá, proč budeme hovořit teď o jedné a za chvíli o druhé nemocnici. Informace se vztahuje k celkovému záměru restrukturalizace lůžkového fondu v České republice.
Záměr je to rozsáhlý. Znamená, pokud bude realizován v plném rozsahu, že z dnešních 75 000 lůžek akutní péče v českém zdravotnictví by mělo být rozhodnuto o těch 55 000 lůžek, které zůstanou a z těch 20 000, které činí rozdíl, by mělo být rozhodnuto, kterých 14 000 zůstane ve sféře následné péče, tedy ošetřovatelské, rehabilitační atd.
V této souvislosti se dva roky připravuje konečné rozhodnutí, které mají v ruce čtyři partneři podle zákona, který byl přijat v této místnosti a který si určitě pamatujeme. Jen stručně připomenu, že tento zákon říká, že partnery, kteří rozhodnou v tajném hlasování, je stát, v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, představitel zaměstnavatelů, v našem případě Asociace českých a moravských nemocnic a příslušná pojišťovna. Znamená to, že mluvíme o procesu, který bude trvat několik měsíců a znamená několik desítek tisíc tajných hlasování.
Na tento proces, který už započal, ale nemocnice, na kterou se ptáte, jím ještě neprošla, se připravovali všichni čtyři partneři. Připravili k tomu jednotné pokyny, připravili k tomu jednotná kritéria a všichni je podepsali a připravili k tomu závazný postup, kterým se bude postupovat. Stát se také připravoval. Připravil jakýsi přehled o tom, kterých 55 000 lůžek by mělo zůstat v akutní péči a kterých 14 000 lůžek z těch 20 000 rušených by mělo přejít do péče následné. Výsledkem je materiál, na který upozorňujete a v něm jedna položka, která se týká nemocnice Rýmařov.
Nemocnice Rýmařov je nemocnice, kde odpovědnost za zdravotní péči, kterou tato nemocnice zajišťuje, je na okresním úřadu. Tím se liší od příští interpelace za několik minut, která se týká zařízení, jehož zřizovatelem odpovědným za výkon zdravotní péče je Ministerstvo zdravotnictví. Myslím, že tím pádem není žádnou lží, ale skutečností, že podklady pro přípravu státu ke konečnému rozhodnutí v tajném hlasování připravoval okresní úřad. Připravoval je podle určitých kritérií a připravil je určitým způsobem, který - a není to jistě náhoda - je právě v případě rýmařovské nemocnice napadán příliš často. Je tedy možné, a já jsem dopoledne přiznal a teď se to pokusím zopakovat, že právě v tomto případě podklady nebyly zpracovány tak, aby z nich vyplývalo jedno řešení. Můžete namítnout, že i v jiných případech těch řešení může být více, ale četnost nejen interpelací v tomto případě, ale i dopisů a celé řady jednání svědčí o tom, že okres Bruntál, který patří mezi ty komplikované jednak počtem zdravotních zařízení - znovu opakuji, že v tomto okrese je 10 lůžkových zdravotnických zařízení, z toho 4 nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou nemocniční péči - že tedy tento okres bude velmi složitý pro rozhodování a mě opravdu spíš těší, že mohu znovu přednést informace, které zatím máme a tím opravdu potvrdit, že jsme připraveni modifikovat materiál s nímž jdeme do tohoto výběrového řízení právě pro tento okres.
Opakuji tedy, že v okrese Bruntál je tradiční standardní historická okresní nemocnice, která je ve městě Krnově, což je velmi asymetrické umístění v tomto okrese. Je to nemocnice, která ve srovnání s Rýmařovem, abychom to neodlišovali, je nemocnice silně zadlužená, nemocnice, která splňuje všechna odborná kritéria. Ekonomická jednoznačně nesplňuje. Doufám, že je ale srozumitelné, že nemůžeme z tohoto důvodu zavřít Krnov a nechat Rýmařov právě pro tu vlastní polohu. To předesílám proto, že jsem rád, že jsem často upozorňován na ekonomická kritéria těchto rozhodnutí, ale já musím říci, že v případě rozmístění sítě lůžkových zdravotních zařízení je v plném rozsahu - tedy ta ekonomická kritéria - priorizovat nemohu. Dobré a špatné nemocnice v ekonomickém smyslu nejsou rozmístěny rovnoměrně a je pravda, že v některých případech z důvodů dostupnosti lůžkové péče pro pacienty bude muset být rozhodnuto pro nemocnici, která má horší ekonomické výsledky ve srovnání se sousední nemocnicí, která má výsledky lepší. Platí to tedy o Krnovu. Krnov bude podle našeho názoru, s nímž jdeme do výběrového řízení, tou nemocnicí, která patrně získá ze státní zakázky a získá-li rozumný a potřebný rozsah, může to být i cesta, jak se její zadluženost sníží.
V centru okresu leží nemocnice Bruntál, leží v dnes okresním městě. Provozovatelem je akciová společnost a z tohoto hlediska je to nestátní zdravotnické zařízení, i když - jak připomínám - tato společnost provádí zdravotní péči v pronajatém majetku, který patří městu. Kromě toho je v tomto okrese ještě nemocnice Albrechtice a nemocnice, na kterou jsem tázán, nemocnice Rýmařov. Přejdu informace o dalších šesti zařízeních. Znovu opakuji, že při prvním seznámení se s koncepcí okresu Bruntál, a každým okresem byla vedena celá řada jednání, jevila se lokalitace rozmístění zakázky velmi realistická. Vychází z toho, že tento okres, který je hornatý a patrně zde nebudeme moci přistoupit k ideálnímu modelu jeden okres - jedna nemocnice, je rozdělen na oblast krnovsko-albrechtickou, tedy na severní polovinu s vytypováním okresního úřadu o tom, aby zdravotní lůžkovou péči v této severní části okresu zajišťovala Krnovská nemocnice a na oblast bruntálsko-rýmařovskou, nebo-li jižní polovinu okresu, s návrhem okresního úřadu, aby zdravotní péči zajišťovala nemocnice bruntálská.
Jsem povinen říci, že jsem v ranní informaci skutečně přeskočil dva informační kroky a tím jsem mohl být právem napadán třeba i z toho, že to nebyla informace zcela pravdivá. Konkrétně Oń navrhl, aby v Rýmařově bylo ošetřovatelské zařízení, zatímco vládní koncepce skutečně v souladu se slovy pana poslance Vymětala z dopoledne obsahuje nulové zaměření, nebo nulový rozsah činnosti lůžkových zařízení v Rýmařově.
Rozšířím dopolední informaci o to, že byla skutečně na základě několika stížností, které předcházely této interpelaci, provedena celá řada dodatečných jednání, která jednoznačně ukazují, že není bez problémů a bez konfliktů rozhodnout právě o bruntálské a nerozhodnout o rýmařovské nemocnici. Mám před sebou informace, které velmi konkrétně charakterizují odbornou úroveň jednotlivých zařízení, jednotlivých částí těchto nemocnic, ale nepovažuji při této příležitosti za vhodné, řekl bych z hlediska ohledu na pacienta i z hlediska ohledu na jednotlivé nemocnice, o nich dopodrobna mluvit.
V každém případě chci potvrdit, že ministerstvo v případě bruntálského okresu jako jeden ze čtyř účastníků výběrového řízení nebude aktivně navrhovat tu variantu, která je ve vládním materiálu. Vychází ze dvou možných koncepcí, které se po dodatečném prošetření jeví jako srovnatelné. Koncepce, že jižní část okresu Bruntál bude opřena o nemocnici a) Rýmařov, b) Bruntál.
Potvrzuji některé informace, které zde padly. Bruntálská nemocnice je nemocnice větší se svým rozsahem, je určitě lokálně z hlediska okresu umístěna lépe, ale je pravda, že průměrné stáří investic má horší, je pravda, že dříve než rýmařovská vyžadovala další investice, a je pravda, že zůstává jen ten lokální problém, bude-li rýmařovská a nebude-li bruntálská, mohu očekávat podobné interpelace, poněvadž to bude stejně nerovnoměrné, jako rozhodnutí druhé.
Přesto bych rád skončil tuto informaci tím, že ministerstvo nadále trvá na názoru dvou nemocnic z té akutní péče, o Albrechticích jsem nebyl tázán, ty hodláme připojit ke Krnovu, ale že netrvá na tom, co vláda schválila, že to musí být nemocnice bruntálská.
Chci vás ubezpečit, že proti těmto několika minutám, které jsem věnoval této odpovědi na interpelaci, jednání, které o tom probíhá, trvá ve vlastní výběrové komisi čtyř partnerů celou řadu hodin, probíhá podle relativně velmi exaktních údajů, a jsem přesvědčen o tom, že z této diskuse na výběrovém řízení vzejde ten nejlepší možný návrh, který přihlédne ke všem okolnostem, které zde zmiňujete. Říkám znovu, že to konečné rozhodnutí, ať to bude Rýmařov nebo Bruntál, bude pro část obyvatel toho okresu nepříjemné. Přesto velmi pozorně zhodnotím roli výběrového procesu, až dostanu výsledek výběrové komise, co doporučím pojišťovnám ve smyslu návrhu na uzavření smluv.

Poslanecká sněmovna - Karel Vymětal

25. srpna 2007 v 22:12 Koncepce Okresního úřadu v Bruntále o zrušení nemocnice
Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, obrátil jsem se s písemnou interpelací na ministra zdravotnictví Stráského ve věci optimalizace akutních lůžek v okrese Bruntál a dopadu na nemocnici v Rýmařově, a to proto, že stát jde do výběrového řízení s projektem okresního úřadu, který byl zpracován nekorektně, s podezřením na střet zájmů a se snahou ve prospěch nemocnice v Bruntále poškodit ostatní stávající nemocnice, zejména nemocnici v Rýmařově.
Pokud jste měli možnost přečíst si moji interpelaci, seznámili jste se s tím, že Okresní úřad v Bruntále předložil svoji koncepci ministerstvu zdravotnictví bez projednání se zástupci nemocnic okresu. Koncepci zpracoval pověřený zdravotní rada, který byl a je primářem oddělení ARO bruntálské nemocnice, firmy BRUMEDA, a v současné době je předsedou dozorčí rady této společnosti, což samozřejmě vyvolává podezření ze střetu zájmů a snahy zvýhodnit nemocnici BRUMEDA Bruntál na úkor nemocnic v Krnově, Rýmařově a Albrechticích.
V této koncepci, akceptované ministerstvem zdravotnictví a vládou, je určena nemocnice v Rýmařově k likvidaci. Jde přitom o nemocnici, která jako jediná v okrese hospodaří bez dluhů a se ziskem, je vybavena moderní lékařskou technikou, v některých případech ojedinělou v okrese, personálně je na nejvyšší úrovni v okrese a budovy jsou ve stavu, který nevyžaduje 10 - 15 let žádné stavební investice.
Proto jsem se obrátil na ministra zdravotnictví s interpelací, aby mi odpověděl na tyto otázky:
Za prvé - jak je možné, že okresní úřad zpracoval koncepci optimalizace akutních lůžek okresu tajně, se střetem zájmů a bez projednání a zvážení představiteli všech zdravotnických zařízení okresu.
Pan ministr mi odpověděl, že to je v kompetenci okresních úřadů, že návrh koncepce Okresního úřadu Bruntál přihlíží ke všem stanoveným podmínkám, i k technickému stavu lůžkových zařízení i k přístrojovému a personálnímu vybavení. Bohužel musím konstatovat, že tvrzení pana ministra není pravdivé a ani se nedivím, protože ministerstvo zdravotnictví si takové skutečnosti neověřovalo. Kdyby si je ověřovalo, zjistilo by, že nemocnice v Rýmařově je v lepším technickém stavu než nemocnice v Bruntále, že má lepší přístrojové i personální vybavení než nemocnice v Bruntále.
Za druhé jsem se ptal pana ministra, proč má být likvidována jediná v okrese ekonomicky prosperující nemocnice Rýmařov, která je navíc vybavena stavebně i přístrojově a nevyžaduje jako jediná v blízké budoucnosti žádné prostředky ze státního rozpočtu. Pan ministr mi na tuto otázku neodpověděl. Nedivím se, protože ve prospěch vládní koncepce odpověď neexistuje. Existuje pouze pravda, kterou nelze protiargumentem vyvrátit, když protiargument neexistuje.
Za třetí jsem se ptal pana ministra, zda se domnívá, že je normální, aby okresní koncepci zpracovával představitel soukromé společnosti Brumeda, která má zcela přirozeně zásadní zájem o přežití na úkor kohokoli za jakoukoli cenu. Pan ministr mi odpověděl bez komentáře, tedy neodpověděl. Nedivím se, protože na takové skutečnosti lze obtížně najít vysvětlení a uspokojivou odpověď.
Za čtvrté jsem se ptal pana ministra, zda si nemyslí, že koncepce zdravotnictví má řešit zdravotní potřeby občanů okresu a nikoli zájmy soukromých podnikatelů. Na to pan ministr našel odpověď, že samozřejmě, že koncepce má řešit zdravotní potřeby občanů okresu bez ohledu na zájmy soukromých podnikatelů. Tato odpověď je ale nepravdivá, protože v okrese Bruntál byla koncepce zpracována představitelem soukromé podnikatelské firmy Brumeda v neprospěch zdravotních potřeb občanů okresu a ve prospěch této firmy.
Za páté jsem se ptal, zda se pan ministr domnívá, že je možné zachovat nemocnici v Rýmařově i za cenu redukce jejích akutních lůžek na 107, což jí zajistí ekonomickou soběstačnost a pouze mírně překročí cílový stav lůžek v okrese podle indexace Ministerstva zdravotnictví o 47 lůžek. Na to pan ministr odpověděl, že se nedomnívá, že by bylo z medicínského i ekonomického hlediska výhodné zachovat nemocnici v Rýmařově v této navržené podobě. Bohužel, tento svůj návrh pan ministr neopřel o žádný argument, kterým by tento názor odůvodnil, tedy jde pouze o tvrzení bez důkazu, což v řešení problematiky zdravotnictví není podle mého názoru žádné tvrzení.
Takže, dámy a pánové, mám-li shrnout celou záležitost, pan ministr na mé argumenty uvedené v interpelaci neuvedl žádné protiargumenty, kterými by vyvrátil mé argumenty a pochybnosti, na některé otázky odmítl odpovědět vůbec a pouze dogmaticky trvá na správnosti koncepce Ministerstva zdravotnictví bez uvedení oprávněných důvodů. Jestli takto pracuje ministr zdravotnictví a takto koncepčně řídí zabezpečení zdravotnických služeb, bůh ochraňuj naše zdraví, ale nikoli vláda České republiky a Ministerstvo zdravotnictví.
Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nepřijala odpověď ministra zdravotnictví na moji interpelaci a umožnila tak panu ministrovi Stráskému zpytovat své svědomí směrem k nové odpovědi.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jsem sice trochu na rozpacích, protože stejná interpelace mě čeká ve večerních hodinách a dokonce i ta další, která bude řečena teď dopoledne, je zdvojena ještě interpelací večerní. Přesto jsem se rozhodl reagovat v tomto okamžiku na otázku okresu Bruntál.
Ministerstvo zdravotnictví skutečně v uplynulém měsíci přistoupilo k realizaci výběrového řízení na lůžkovou péči v České republice. V této souvislosti se na mne obrací řada poslanců a žádá odpověď na otázky týkající se dalších osudů některých nemocnic. Jedním z nich byl i pan poslanec Vymětal, který se obává o osud nemocnice Rýmařov, ale nazývá to cestou k zániku. Chci jen upřesnit, že nemocnice Rýmařov se má stát podle návrhu ministerstva, který hned budu komentovat, nemocnicí následné péče, nikoli nemocnicí zanikající.
Dovolte mi uvést několik údajů. Právě okres Bruntál, byť respektuji jeho terénní složitost, je okresem, který má dokonce 10 lůžkových zařízení, z toho 4 akutní nemocnice. Upozorňuji, že množina akutních nemocnic v jednotlivých okresech České republiky je od nuly do pěti. Máme tedy okresy, které nemají žádné nemocnice akutní péče, máme okresy, kde jich mají pět. Bruntál má čtyři. Já se nebudu zabývat jejich výčtem.
Vím, že koncepce okresního úřadu, tak jak byla předložena Ministerstvu zdravotnictví při projednávání problematiky restrukturace, je předmětem velké kritiky. Chci seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím, že po vypracování odpovědi na interpelaci, která podléhá určitému termínu, ministerstvo dodatečně navštívilo počtvrté, ale na základě zkušeností a skutečností i těch, které jsou v interpelaci pana Vymětala, okres Bruntál a ověřovalo některé skutečnosti. Jednou z nich je, že zdravotní rada, o kterém zde byla řeč, již svou funkci nevykonává a byl nahrazen jiným zdravotním radou.
Přesto musím říci, že ministerstvo nezjistilo zásadní závažné výhrady k postupu, kterým postupoval okres Bruntál při rozhodování o návrhu předloženém ministerstvu a vládě. Návrh koncepce rozdělil okres do dvou spádových území, na oblast krnovsko-albrechtickou a na oblast bruntálsko-rýmařovskou s tím, že pro první oblast navrhuje 55 % okresního limitu lůžek a pro druhou oblast 45 % okresního limitu lůžek. Nemocnice Albrechtice by měla i nadále zajišťovat urologickou a ortopedickou péči pro obyvatele celého okresu s tím, že pokud v rámci církevních restitucí nedojde k dohodě, v letech 1998 - 2000 by došlo k postupnému přesunu těchto odborností do krnovské nemocnice. Nemocnice Rýmařov by podle tohoto návrhu měla projít komplexní transformací na lůžka následné péče.
V průběhu času na základě mých jednání i s představiteli nemocnice, se starosty obcí, které jsou zainteresovány do rýmařovské nemocnice, i jednání na místě, po opakovaných konzultacích i s Českou lékařskou komorou a Ústřední pojišťovnou VZP došlo k určitému posunu v našem stanovisku. Ministerstvo zdravotnictví se i nadále domnívá, že v okrese by měly zůstat dvě akutní nemocnice. V první, krnovsko-albrechtické oblasti, by to měla být nadále nemocnice v Krnově, ve druhé, bruntálsko-rýmařovské oblasti, určí způsobilejší nemocnici komise výběrového řízení. Každá z těchto nemocnic má své přednosti a nedostatky. A tak, jestliže ve většině případů pokládáme za nutné udělat vše pro realizaci původního návrhu ministerstva a vlády, v tomto okrese tomu tak není a já osobně budu respektovat výsledek výběrového řízení, který posoudí všechny odborné, organizační a ekonomické aspekty těchto dvou nemocnic bez ohledu na rozhodnutí vády.

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, pane předsedající, pan ministr ve svém expozé nevyvrátil mé základní argumenty. Je mi to líto. Rád bych se jen vyjádřil k jedné věci, kterou tady pan ministr tvrdí, a sice dostal jsem od pana ministra koncepci vládní - protože o ní hovoříme, nehovoříme o výsledcích výběrového řízení, to nás teprve čeká - a v této koncepci pan ministr říká, že nemocnice Rýmařov má být přesunuta do kategorie lůžek následné péče (rozumím tomu dobře) a v té vládní koncepci je napsáno u nemocnice Rýmařov: cílový stav počtu akutních lůžek 0, cílový stav u lůžek následné péče 0. Výsledek jednání s okresním úřadem - shoda, a možnost rychlé realizace - teď dodávám této likvidace - je ano. Takže bohužel, pane ministře, neříkáte pravdu.

Rekapitulace nemocnice

7. srpna 2007 v 17:33 Rekapitulace k 90. výročí nemocnice
Na závěr rekapitulace nemocnice k 90 výročí historie nemocnice není celkem co dodat:
Nemocnice byla zisková
Měla špičkové vybavení na úrovni velkých nemocnic
Pacienti využívali služeb nemocnice z širokého okolí
Umístění nemocnice bylo v klidném místě Rýmařova
Hodnocena byla jako nejlepší v regionu
Ale snad nejlépe to vyjádřil ředitel nemocnice a jeho závěrečné slovo přikládám.
Všechny uveřejněné články byli převzaty z publikace, která vyšla k 90 letému výročí Všeobecné nemocnice v Rýmařově.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na závěr rekapitulace ředitele nemocnice k 90. Výročí historie nemocnice.
Uběhlo 90. Let historie naší nemocnice. Je to dlouhá doba v životě společnosti, natož v životě jednotlivce. Nemocnicí v Rýmařově prošlo za tuto dobu monoho lékařů a zdravotnického personálu, ale zejména mnoho pacientů, určitě nejméně čtvrt milionu - čtvrt milionu lidských osudů, bolestí a i nadějí. Nespočet bojů s nemocí, s utrpením, se smrtí, bezpočet výher a proher….
Na jedné straně je třeba se ohlédnout, pokusit se rekapitulovat a na druhé straně vytvářet podmínky pro další dynamický rozvoj. Hodnocení nikdy není jednoduché. Je ovlivněno tím, z jakého úhlu pohledu se na dané období člověk dívá. Jiné je z pozice vedení nemocnice, jiné z pohledu lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků nemocnice. Nejdůležitější je ale pohled ze strany pacienta.
Základem je a musí být být úroveň a kvalita lékařské péče, úroveň a ochota ošetřovatelského personálu, ale i úroveň stravování, ubytování a celkového prostředí nemocnice.
Popravdě řečeno, pacient jako laik může těžko posuzovat úroveň medicínského výkonu, ale daleko intenzivněji je jeho názor ovlivňován prostředím a chováním lékařů a personálu. Řady spokojených pacientů z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst míst naší republiky, jsou pro pracovníky Nemocnice v Rýmařově příslibem dalšího rozvoje tohoto zařízení.
Posláním lékaře je pomoc nemocným v každé situaci. Na scéně historie i současnosti nemocnice v Rýmařově mohu právem říci, že naprostá většina těch, kteří naší nemocnicí jen procházeli, ale zejména těch, kteří se rozhodli zůstat, toto poslání naplnila a naplňuje. I když jsme malou nemocnicí, mohu si dovolit tvrdit, že rýmařovská nemocnice v dobách, které můžeme hodnotit, byla vždy pracovištěm progresivním a že její lékaři stáli v prvních řadách pokroku boje o zdraví pacientů.
Když se ohlédneme za vším za těch dvadesát let, co se změnilo a rozvinulo, nechce se tomu ani věřit. Největšími změnami ale prošla nemocnice v posledních deseti letech. Byli vybudovány nová oddělení, zvýšila se úroveň a vybavení a krok s dobou drží diagnostika a léčba.
Z medicínského hlediska můžeme jmenovat např. kardiologický program, moderní chirurgické metody, alternativní porodnické metody, cévní chirurgii, léčbu bolesti, nové laboratorní metody apod.
To vše nám zajišťovalo a zajišťuje známost a dobré jméno v očích veřejnosti, ale i dostatek spokojených pacientů v konkurečním prostředí, které ve zdravotnictví bezpochyby existuje. V tom také vidíme naději pro zachování nemocnice v těžkých podmínkách současného boje o existenci, paradoxně ztíženého skutečností, že nemocnici provozuje společnost, jejímž většinovým společníkem a zároveň vlastníkem veškerého nemovitého a většiny movitého majetku je Město Rýmařov.
Jsme tady pro Vás, občany, jsme zároveň Vašimi spoluobčany a víme, že musíme spoléhat především na sebe a společně s vedením města hledat možnosti a cesty, jak nemocnici v našem městě udržet a zajistit tak základí péči o zdraví občanů v našm do značné míry zapomenutém kraji.
Jak jinak zakončit vzpomínku na uplynulých devadesát let rýmařovské nemocnice, než upřímným poděkováním jejich zakladatelům, stovkám obětavých lékařů, zdravotnického personálu a všem ostatním. To oni vyhráli nespočetné množství bojů o lidské zdraví, střetů se smrtí, to oni se spolu se svou nemocnicí stali symbolem naděje všech zdejších lidí, kteří potřebovali v nejtěžších chvílích pomoc. Všem bez rozdílu, jmenovaným a nejmenovaným, patří naše poděkování a ujištění, že v jejich práci budeme i nadále pokračovat.
MUDr. Marián Olejník
ředitel nemocnice