Poslanecká sněmovna - Jindřich Nehera

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, pane ministře, i když jste na toto téma odpovídal již v dopoledních hodinách na písemnou interpelaci kolegy Vymětala a Poslanecká sněmovna nesouhlasila s vaší odpovědí, podávám na vás ústní interpelaci ve věci likvidace soukromé nemocnice v Rýmařově.
Chci podotknout, že se jedná o nemocnici prosperující a ziskovou. V loňském roce tato nemocnice vykázala zisk téměř 2 mil. Kč. Stavební úpravy nebudou muset být prováděny minimálně po dobu 10 až 15 let. Vybavení nemocnice patří k nejmodernějším v okrese Bruntál.
Pro zrušení této nemocnice v Rýmařově nehovoří ani potřeby obyvatel v této oblasti. Spousta občanů bude mít do nemocnice v Bruntále o několik desítek kilometrů více a zvláště v zimních měsících tato cesta bude velice obtížná a v některých případech může být i nedostupná. Přesto ve vládní koncepci jsou veškeré aspekty Rýmařovské nemocnice nulové. Pane ministře, dopoledne jste uvedl, že bude výběrové řízení a uvidí se, která varianta zvítězí. Z vládní koncepce je jednoznačně řečeno, kam má výběrové řízení směřovat a jak toto řízení asi dopadne.
Pane ministře, chci vás požádat, abyste znovu odpověděl, proč jsou snahy likvidovat soukromou prosperující nemocnici v Rýmařově a chci vás poprosit, abyste před definitivní smrtí vládní koalice odpověděl pravdivě. Pokud chcete opět lhát, tak raději mlčte.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, velmi stručně, aniž bych chtěl vyplnit příliš dlouhý čas, musím říci několik informací, z nichž vyplývá, proč budeme hovořit teď o jedné a za chvíli o druhé nemocnici. Informace se vztahuje k celkovému záměru restrukturalizace lůžkového fondu v České republice.
Záměr je to rozsáhlý. Znamená, pokud bude realizován v plném rozsahu, že z dnešních 75 000 lůžek akutní péče v českém zdravotnictví by mělo být rozhodnuto o těch 55 000 lůžek, které zůstanou a z těch 20 000, které činí rozdíl, by mělo být rozhodnuto, kterých 14 000 zůstane ve sféře následné péče, tedy ošetřovatelské, rehabilitační atd.
V této souvislosti se dva roky připravuje konečné rozhodnutí, které mají v ruce čtyři partneři podle zákona, který byl přijat v této místnosti a který si určitě pamatujeme. Jen stručně připomenu, že tento zákon říká, že partnery, kteří rozhodnou v tajném hlasování, je stát, v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, představitel zaměstnavatelů, v našem případě Asociace českých a moravských nemocnic a příslušná pojišťovna. Znamená to, že mluvíme o procesu, který bude trvat několik měsíců a znamená několik desítek tisíc tajných hlasování.
Na tento proces, který už započal, ale nemocnice, na kterou se ptáte, jím ještě neprošla, se připravovali všichni čtyři partneři. Připravili k tomu jednotné pokyny, připravili k tomu jednotná kritéria a všichni je podepsali a připravili k tomu závazný postup, kterým se bude postupovat. Stát se také připravoval. Připravil jakýsi přehled o tom, kterých 55 000 lůžek by mělo zůstat v akutní péči a kterých 14 000 lůžek z těch 20 000 rušených by mělo přejít do péče následné. Výsledkem je materiál, na který upozorňujete a v něm jedna položka, která se týká nemocnice Rýmařov.
Nemocnice Rýmařov je nemocnice, kde odpovědnost za zdravotní péči, kterou tato nemocnice zajišťuje, je na okresním úřadu. Tím se liší od příští interpelace za několik minut, která se týká zařízení, jehož zřizovatelem odpovědným za výkon zdravotní péče je Ministerstvo zdravotnictví. Myslím, že tím pádem není žádnou lží, ale skutečností, že podklady pro přípravu státu ke konečnému rozhodnutí v tajném hlasování připravoval okresní úřad. Připravoval je podle určitých kritérií a připravil je určitým způsobem, který - a není to jistě náhoda - je právě v případě rýmařovské nemocnice napadán příliš často. Je tedy možné, a já jsem dopoledne přiznal a teď se to pokusím zopakovat, že právě v tomto případě podklady nebyly zpracovány tak, aby z nich vyplývalo jedno řešení. Můžete namítnout, že i v jiných případech těch řešení může být více, ale četnost nejen interpelací v tomto případě, ale i dopisů a celé řady jednání svědčí o tom, že okres Bruntál, který patří mezi ty komplikované jednak počtem zdravotních zařízení - znovu opakuji, že v tomto okrese je 10 lůžkových zdravotnických zařízení, z toho 4 nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou nemocniční péči - že tedy tento okres bude velmi složitý pro rozhodování a mě opravdu spíš těší, že mohu znovu přednést informace, které zatím máme a tím opravdu potvrdit, že jsme připraveni modifikovat materiál s nímž jdeme do tohoto výběrového řízení právě pro tento okres.
Opakuji tedy, že v okrese Bruntál je tradiční standardní historická okresní nemocnice, která je ve městě Krnově, což je velmi asymetrické umístění v tomto okrese. Je to nemocnice, která ve srovnání s Rýmařovem, abychom to neodlišovali, je nemocnice silně zadlužená, nemocnice, která splňuje všechna odborná kritéria. Ekonomická jednoznačně nesplňuje. Doufám, že je ale srozumitelné, že nemůžeme z tohoto důvodu zavřít Krnov a nechat Rýmařov právě pro tu vlastní polohu. To předesílám proto, že jsem rád, že jsem často upozorňován na ekonomická kritéria těchto rozhodnutí, ale já musím říci, že v případě rozmístění sítě lůžkových zdravotních zařízení je v plném rozsahu - tedy ta ekonomická kritéria - priorizovat nemohu. Dobré a špatné nemocnice v ekonomickém smyslu nejsou rozmístěny rovnoměrně a je pravda, že v některých případech z důvodů dostupnosti lůžkové péče pro pacienty bude muset být rozhodnuto pro nemocnici, která má horší ekonomické výsledky ve srovnání se sousední nemocnicí, která má výsledky lepší. Platí to tedy o Krnovu. Krnov bude podle našeho názoru, s nímž jdeme do výběrového řízení, tou nemocnicí, která patrně získá ze státní zakázky a získá-li rozumný a potřebný rozsah, může to být i cesta, jak se její zadluženost sníží.
V centru okresu leží nemocnice Bruntál, leží v dnes okresním městě. Provozovatelem je akciová společnost a z tohoto hlediska je to nestátní zdravotnické zařízení, i když - jak připomínám - tato společnost provádí zdravotní péči v pronajatém majetku, který patří městu. Kromě toho je v tomto okrese ještě nemocnice Albrechtice a nemocnice, na kterou jsem tázán, nemocnice Rýmařov. Přejdu informace o dalších šesti zařízeních. Znovu opakuji, že při prvním seznámení se s koncepcí okresu Bruntál, a každým okresem byla vedena celá řada jednání, jevila se lokalitace rozmístění zakázky velmi realistická. Vychází z toho, že tento okres, který je hornatý a patrně zde nebudeme moci přistoupit k ideálnímu modelu jeden okres - jedna nemocnice, je rozdělen na oblast krnovsko-albrechtickou, tedy na severní polovinu s vytypováním okresního úřadu o tom, aby zdravotní lůžkovou péči v této severní části okresu zajišťovala Krnovská nemocnice a na oblast bruntálsko-rýmařovskou, nebo-li jižní polovinu okresu, s návrhem okresního úřadu, aby zdravotní péči zajišťovala nemocnice bruntálská.
Jsem povinen říci, že jsem v ranní informaci skutečně přeskočil dva informační kroky a tím jsem mohl být právem napadán třeba i z toho, že to nebyla informace zcela pravdivá. Konkrétně Oń navrhl, aby v Rýmařově bylo ošetřovatelské zařízení, zatímco vládní koncepce skutečně v souladu se slovy pana poslance Vymětala z dopoledne obsahuje nulové zaměření, nebo nulový rozsah činnosti lůžkových zařízení v Rýmařově.
Rozšířím dopolední informaci o to, že byla skutečně na základě několika stížností, které předcházely této interpelaci, provedena celá řada dodatečných jednání, která jednoznačně ukazují, že není bez problémů a bez konfliktů rozhodnout právě o bruntálské a nerozhodnout o rýmařovské nemocnici. Mám před sebou informace, které velmi konkrétně charakterizují odbornou úroveň jednotlivých zařízení, jednotlivých částí těchto nemocnic, ale nepovažuji při této příležitosti za vhodné, řekl bych z hlediska ohledu na pacienta i z hlediska ohledu na jednotlivé nemocnice, o nich dopodrobna mluvit.
V každém případě chci potvrdit, že ministerstvo v případě bruntálského okresu jako jeden ze čtyř účastníků výběrového řízení nebude aktivně navrhovat tu variantu, která je ve vládním materiálu. Vychází ze dvou možných koncepcí, které se po dodatečném prošetření jeví jako srovnatelné. Koncepce, že jižní část okresu Bruntál bude opřena o nemocnici a) Rýmařov, b) Bruntál.
Potvrzuji některé informace, které zde padly. Bruntálská nemocnice je nemocnice větší se svým rozsahem, je určitě lokálně z hlediska okresu umístěna lépe, ale je pravda, že průměrné stáří investic má horší, je pravda, že dříve než rýmařovská vyžadovala další investice, a je pravda, že zůstává jen ten lokální problém, bude-li rýmařovská a nebude-li bruntálská, mohu očekávat podobné interpelace, poněvadž to bude stejně nerovnoměrné, jako rozhodnutí druhé.
Přesto bych rád skončil tuto informaci tím, že ministerstvo nadále trvá na názoru dvou nemocnic z té akutní péče, o Albrechticích jsem nebyl tázán, ty hodláme připojit ke Krnovu, ale že netrvá na tom, co vláda schválila, že to musí být nemocnice bruntálská.
Chci vás ubezpečit, že proti těmto několika minutám, které jsem věnoval této odpovědi na interpelaci, jednání, které o tom probíhá, trvá ve vlastní výběrové komisi čtyř partnerů celou řadu hodin, probíhá podle relativně velmi exaktních údajů, a jsem přesvědčen o tom, že z této diskuse na výběrovém řízení vzejde ten nejlepší možný návrh, který přihlédne ke všem okolnostem, které zde zmiňujete. Říkám znovu, že to konečné rozhodnutí, ať to bude Rýmařov nebo Bruntál, bude pro část obyvatel toho okresu nepříjemné. Přesto velmi pozorně zhodnotím roli výběrového procesu, až dostanu výsledek výběrové komise, co doporučím pojišťovnám ve smyslu návrhu na uzavření smluv.
 

Poslanecká sněmovna - Karel Vymětal

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, obrátil jsem se s písemnou interpelací na ministra zdravotnictví Stráského ve věci optimalizace akutních lůžek v okrese Bruntál a dopadu na nemocnici v Rýmařově, a to proto, že stát jde do výběrového řízení s projektem okresního úřadu, který byl zpracován nekorektně, s podezřením na střet zájmů a se snahou ve prospěch nemocnice v Bruntále poškodit ostatní stávající nemocnice, zejména nemocnici v Rýmařově.
Pokud jste měli možnost přečíst si moji interpelaci, seznámili jste se s tím, že Okresní úřad v Bruntále předložil svoji koncepci ministerstvu zdravotnictví bez projednání se zástupci nemocnic okresu. Koncepci zpracoval pověřený zdravotní rada, který byl a je primářem oddělení ARO bruntálské nemocnice, firmy BRUMEDA, a v současné době je předsedou dozorčí rady této společnosti, což samozřejmě vyvolává podezření ze střetu zájmů a snahy zvýhodnit nemocnici BRUMEDA Bruntál na úkor nemocnic v Krnově, Rýmařově a Albrechticích.
V této koncepci, akceptované ministerstvem zdravotnictví a vládou, je určena nemocnice v Rýmařově k likvidaci. Jde přitom o nemocnici, která jako jediná v okrese hospodaří bez dluhů a se ziskem, je vybavena moderní lékařskou technikou, v některých případech ojedinělou v okrese, personálně je na nejvyšší úrovni v okrese a budovy jsou ve stavu, který nevyžaduje 10 - 15 let žádné stavební investice.
Proto jsem se obrátil na ministra zdravotnictví s interpelací, aby mi odpověděl na tyto otázky:
Za prvé - jak je možné, že okresní úřad zpracoval koncepci optimalizace akutních lůžek okresu tajně, se střetem zájmů a bez projednání a zvážení představiteli všech zdravotnických zařízení okresu.
Pan ministr mi odpověděl, že to je v kompetenci okresních úřadů, že návrh koncepce Okresního úřadu Bruntál přihlíží ke všem stanoveným podmínkám, i k technickému stavu lůžkových zařízení i k přístrojovému a personálnímu vybavení. Bohužel musím konstatovat, že tvrzení pana ministra není pravdivé a ani se nedivím, protože ministerstvo zdravotnictví si takové skutečnosti neověřovalo. Kdyby si je ověřovalo, zjistilo by, že nemocnice v Rýmařově je v lepším technickém stavu než nemocnice v Bruntále, že má lepší přístrojové i personální vybavení než nemocnice v Bruntále.
Za druhé jsem se ptal pana ministra, proč má být likvidována jediná v okrese ekonomicky prosperující nemocnice Rýmařov, která je navíc vybavena stavebně i přístrojově a nevyžaduje jako jediná v blízké budoucnosti žádné prostředky ze státního rozpočtu. Pan ministr mi na tuto otázku neodpověděl. Nedivím se, protože ve prospěch vládní koncepce odpověď neexistuje. Existuje pouze pravda, kterou nelze protiargumentem vyvrátit, když protiargument neexistuje.
Za třetí jsem se ptal pana ministra, zda se domnívá, že je normální, aby okresní koncepci zpracovával představitel soukromé společnosti Brumeda, která má zcela přirozeně zásadní zájem o přežití na úkor kohokoli za jakoukoli cenu. Pan ministr mi odpověděl bez komentáře, tedy neodpověděl. Nedivím se, protože na takové skutečnosti lze obtížně najít vysvětlení a uspokojivou odpověď.
Za čtvrté jsem se ptal pana ministra, zda si nemyslí, že koncepce zdravotnictví má řešit zdravotní potřeby občanů okresu a nikoli zájmy soukromých podnikatelů. Na to pan ministr našel odpověď, že samozřejmě, že koncepce má řešit zdravotní potřeby občanů okresu bez ohledu na zájmy soukromých podnikatelů. Tato odpověď je ale nepravdivá, protože v okrese Bruntál byla koncepce zpracována představitelem soukromé podnikatelské firmy Brumeda v neprospěch zdravotních potřeb občanů okresu a ve prospěch této firmy.
Za páté jsem se ptal, zda se pan ministr domnívá, že je možné zachovat nemocnici v Rýmařově i za cenu redukce jejích akutních lůžek na 107, což jí zajistí ekonomickou soběstačnost a pouze mírně překročí cílový stav lůžek v okrese podle indexace Ministerstva zdravotnictví o 47 lůžek. Na to pan ministr odpověděl, že se nedomnívá, že by bylo z medicínského i ekonomického hlediska výhodné zachovat nemocnici v Rýmařově v této navržené podobě. Bohužel, tento svůj návrh pan ministr neopřel o žádný argument, kterým by tento názor odůvodnil, tedy jde pouze o tvrzení bez důkazu, což v řešení problematiky zdravotnictví není podle mého názoru žádné tvrzení.
Takže, dámy a pánové, mám-li shrnout celou záležitost, pan ministr na mé argumenty uvedené v interpelaci neuvedl žádné protiargumenty, kterými by vyvrátil mé argumenty a pochybnosti, na některé otázky odmítl odpovědět vůbec a pouze dogmaticky trvá na správnosti koncepce Ministerstva zdravotnictví bez uvedení oprávněných důvodů. Jestli takto pracuje ministr zdravotnictví a takto koncepčně řídí zabezpečení zdravotnických služeb, bůh ochraňuj naše zdraví, ale nikoli vláda České republiky a Ministerstvo zdravotnictví.
Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nepřijala odpověď ministra zdravotnictví na moji interpelaci a umožnila tak panu ministrovi Stráskému zpytovat své svědomí směrem k nové odpovědi.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jsem sice trochu na rozpacích, protože stejná interpelace mě čeká ve večerních hodinách a dokonce i ta další, která bude řečena teď dopoledne, je zdvojena ještě interpelací večerní. Přesto jsem se rozhodl reagovat v tomto okamžiku na otázku okresu Bruntál.
Ministerstvo zdravotnictví skutečně v uplynulém měsíci přistoupilo k realizaci výběrového řízení na lůžkovou péči v České republice. V této souvislosti se na mne obrací řada poslanců a žádá odpověď na otázky týkající se dalších osudů některých nemocnic. Jedním z nich byl i pan poslanec Vymětal, který se obává o osud nemocnice Rýmařov, ale nazývá to cestou k zániku. Chci jen upřesnit, že nemocnice Rýmařov se má stát podle návrhu ministerstva, který hned budu komentovat, nemocnicí následné péče, nikoli nemocnicí zanikající.
Dovolte mi uvést několik údajů. Právě okres Bruntál, byť respektuji jeho terénní složitost, je okresem, který má dokonce 10 lůžkových zařízení, z toho 4 akutní nemocnice. Upozorňuji, že množina akutních nemocnic v jednotlivých okresech České republiky je od nuly do pěti. Máme tedy okresy, které nemají žádné nemocnice akutní péče, máme okresy, kde jich mají pět. Bruntál má čtyři. Já se nebudu zabývat jejich výčtem.
Vím, že koncepce okresního úřadu, tak jak byla předložena Ministerstvu zdravotnictví při projednávání problematiky restrukturace, je předmětem velké kritiky. Chci seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím, že po vypracování odpovědi na interpelaci, která podléhá určitému termínu, ministerstvo dodatečně navštívilo počtvrté, ale na základě zkušeností a skutečností i těch, které jsou v interpelaci pana Vymětala, okres Bruntál a ověřovalo některé skutečnosti. Jednou z nich je, že zdravotní rada, o kterém zde byla řeč, již svou funkci nevykonává a byl nahrazen jiným zdravotním radou.
Přesto musím říci, že ministerstvo nezjistilo zásadní závažné výhrady k postupu, kterým postupoval okres Bruntál při rozhodování o návrhu předloženém ministerstvu a vládě. Návrh koncepce rozdělil okres do dvou spádových území, na oblast krnovsko-albrechtickou a na oblast bruntálsko-rýmařovskou s tím, že pro první oblast navrhuje 55 % okresního limitu lůžek a pro druhou oblast 45 % okresního limitu lůžek. Nemocnice Albrechtice by měla i nadále zajišťovat urologickou a ortopedickou péči pro obyvatele celého okresu s tím, že pokud v rámci církevních restitucí nedojde k dohodě, v letech 1998 - 2000 by došlo k postupnému přesunu těchto odborností do krnovské nemocnice. Nemocnice Rýmařov by podle tohoto návrhu měla projít komplexní transformací na lůžka následné péče.
V průběhu času na základě mých jednání i s představiteli nemocnice, se starosty obcí, které jsou zainteresovány do rýmařovské nemocnice, i jednání na místě, po opakovaných konzultacích i s Českou lékařskou komorou a Ústřední pojišťovnou VZP došlo k určitému posunu v našem stanovisku. Ministerstvo zdravotnictví se i nadále domnívá, že v okrese by měly zůstat dvě akutní nemocnice. V první, krnovsko-albrechtické oblasti, by to měla být nadále nemocnice v Krnově, ve druhé, bruntálsko-rýmařovské oblasti, určí způsobilejší nemocnici komise výběrového řízení. Každá z těchto nemocnic má své přednosti a nedostatky. A tak, jestliže ve většině případů pokládáme za nutné udělat vše pro realizaci původního návrhu ministerstva a vlády, v tomto okrese tomu tak není a já osobně budu respektovat výsledek výběrového řízení, který posoudí všechny odborné, organizační a ekonomické aspekty těchto dvou nemocnic bez ohledu na rozhodnutí vády.

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, pane předsedající, pan ministr ve svém expozé nevyvrátil mé základní argumenty. Je mi to líto. Rád bych se jen vyjádřil k jedné věci, kterou tady pan ministr tvrdí, a sice dostal jsem od pana ministra koncepci vládní - protože o ní hovoříme, nehovoříme o výsledcích výběrového řízení, to nás teprve čeká - a v této koncepci pan ministr říká, že nemocnice Rýmařov má být přesunuta do kategorie lůžek následné péče (rozumím tomu dobře) a v té vládní koncepci je napsáno u nemocnice Rýmařov: cílový stav počtu akutních lůžek 0, cílový stav u lůžek následné péče 0. Výsledek jednání s okresním úřadem - shoda, a možnost rychlé realizace - teď dodávám této likvidace - je ano. Takže bohužel, pane ministře, neříkáte pravdu.

Rekapitulace nemocnice

Na závěr rekapitulace nemocnice k 90 výročí historie nemocnice není celkem co dodat:
Nemocnice byla zisková
Měla špičkové vybavení na úrovni velkých nemocnic
Pacienti využívali služeb nemocnice z širokého okolí
Umístění nemocnice bylo v klidném místě Rýmařova
Hodnocena byla jako nejlepší v regionu
Ale snad nejlépe to vyjádřil ředitel nemocnice a jeho závěrečné slovo přikládám.
Všechny uveřejněné články byli převzaty z publikace, která vyšla k 90 letému výročí Všeobecné nemocnice v Rýmařově.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na závěr rekapitulace ředitele nemocnice k 90. Výročí historie nemocnice.
Uběhlo 90. Let historie naší nemocnice. Je to dlouhá doba v životě společnosti, natož v životě jednotlivce. Nemocnicí v Rýmařově prošlo za tuto dobu monoho lékařů a zdravotnického personálu, ale zejména mnoho pacientů, určitě nejméně čtvrt milionu - čtvrt milionu lidských osudů, bolestí a i nadějí. Nespočet bojů s nemocí, s utrpením, se smrtí, bezpočet výher a proher….
Na jedné straně je třeba se ohlédnout, pokusit se rekapitulovat a na druhé straně vytvářet podmínky pro další dynamický rozvoj. Hodnocení nikdy není jednoduché. Je ovlivněno tím, z jakého úhlu pohledu se na dané období člověk dívá. Jiné je z pozice vedení nemocnice, jiné z pohledu lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků nemocnice. Nejdůležitější je ale pohled ze strany pacienta.
Základem je a musí být být úroveň a kvalita lékařské péče, úroveň a ochota ošetřovatelského personálu, ale i úroveň stravování, ubytování a celkového prostředí nemocnice.
Popravdě řečeno, pacient jako laik může těžko posuzovat úroveň medicínského výkonu, ale daleko intenzivněji je jeho názor ovlivňován prostředím a chováním lékařů a personálu. Řady spokojených pacientů z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst míst naší republiky, jsou pro pracovníky Nemocnice v Rýmařově příslibem dalšího rozvoje tohoto zařízení.
Posláním lékaře je pomoc nemocným v každé situaci. Na scéně historie i současnosti nemocnice v Rýmařově mohu právem říci, že naprostá většina těch, kteří naší nemocnicí jen procházeli, ale zejména těch, kteří se rozhodli zůstat, toto poslání naplnila a naplňuje. I když jsme malou nemocnicí, mohu si dovolit tvrdit, že rýmařovská nemocnice v dobách, které můžeme hodnotit, byla vždy pracovištěm progresivním a že její lékaři stáli v prvních řadách pokroku boje o zdraví pacientů.
Když se ohlédneme za vším za těch dvadesát let, co se změnilo a rozvinulo, nechce se tomu ani věřit. Největšími změnami ale prošla nemocnice v posledních deseti letech. Byli vybudovány nová oddělení, zvýšila se úroveň a vybavení a krok s dobou drží diagnostika a léčba.
Z medicínského hlediska můžeme jmenovat např. kardiologický program, moderní chirurgické metody, alternativní porodnické metody, cévní chirurgii, léčbu bolesti, nové laboratorní metody apod.
To vše nám zajišťovalo a zajišťuje známost a dobré jméno v očích veřejnosti, ale i dostatek spokojených pacientů v konkurečním prostředí, které ve zdravotnictví bezpochyby existuje. V tom také vidíme naději pro zachování nemocnice v těžkých podmínkách současného boje o existenci, paradoxně ztíženého skutečností, že nemocnici provozuje společnost, jejímž většinovým společníkem a zároveň vlastníkem veškerého nemovitého a většiny movitého majetku je Město Rýmařov.
Jsme tady pro Vás, občany, jsme zároveň Vašimi spoluobčany a víme, že musíme spoléhat především na sebe a společně s vedením města hledat možnosti a cesty, jak nemocnici v našem městě udržet a zajistit tak základí péči o zdraví občanů v našm do značné míry zapomenutém kraji.
Jak jinak zakončit vzpomínku na uplynulých devadesát let rýmařovské nemocnice, než upřímným poděkováním jejich zakladatelům, stovkám obětavých lékařů, zdravotnického personálu a všem ostatním. To oni vyhráli nespočetné množství bojů o lidské zdraví, střetů se smrtí, to oni se spolu se svou nemocnicí stali symbolem naděje všech zdejších lidí, kteří potřebovali v nejtěžších chvílích pomoc. Všem bez rozdílu, jmenovaným a nejmenovaným, patří naše poděkování a ujištění, že v jejich práci budeme i nadále pokračovat.
MUDr. Marián Olejník
ředitel nemocnice
 


Oddělení klinické biochemie a hematologie

28. července 2007 v 21:25 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Rýmařově se zabývá stanovením enzymů, substrárů, proteinů, minerálů, hormonů, tumomarketů, parametrů krevního obrazu a koagulace a provádí základní transfůzní vyšetření. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty všech oddělení nemocnice, ale i pro pacienty praktických a odborných lékařů v Rýmařově a okolí.
Primář oddělení: Dr.Mgr. Jaromír soušek
Odborný garant pro medicínskou část:
MUDr. David stejskal
Vedoucí laborantka: Květoslava Záhurská
V oddělení pracuje sedm kvalifikovaných laborantek.
Laboratoř je vybavena špičkovými biochemickými, imunochemickými a hematologickými analyzátory.
Od srpna 1999 bylo provedeno množství změn vedoucích k implementaci systému Správné laboratorní práce (zavedení kontrol na dvou koncentračních hladinách apod.).
Poskytované služby v současnosti odpovídají rozsahu lékařské péče poskytované jednotlivými odděleními nemocnice a laboratoř je schopna rychle reagovat na nové požadavky a změny.
Laboratoř předává okamžitě po kontrole výsledky v elektronické formě jednotlivým oddělením, samozřejmá je i možnost přístupu ke všem minulým vyšetřením provedeným v laboratoři. Laboratoř provádí kolem 250 tisíc stanovení ročně.
Činnost OKBaH nemocnice v Rýmařově je v porovnání s laboratořemi pracujícími v obdobných podmínkách velmi efektní.
Ohlédnutí za minulostí:
MUDr. Jan Cetkovský, primář interního oddělení, 1950 - 1975
MUDr. Miroslav Růžička, primář interního oddělení, 1975 - 2001
MUDr. Vladimír Palička, metodický dohled
RNDr.Pavel Koupil, CSc., první primář samostatného oddělení klinické biochemie a hematologie, 1993 - 1997
Bedřiška Jurenková, vedoucí laborantka v 50. Letech
Ludmila Čecháková, vedoucí laborantka počátkem 60. Let
Jarmila Jurečková, vedoucí laborantka, 1963 - 1993

Oddělení léčby bolesti

28. července 2007 v 15:34 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Oddělení léčby bolesti
Oddělení je zaměřeno na léčbu bolestivých stavů všech druhů včetně ambulantní infúzní léčby, léčbu onemocnění pohybového aparátu a na komplexní rehabilitační léčbu.
Primář oddělení: MUDR.Stanislav Horák
Vrchní sestra: Bronislava Kalusová
Na oddělení pracuje sedm sester s příslušnou kvalifikací.
Oddělení poskytuje široké spektrum služeb: kompletní elektroterapii, magnetoterapii, fototerapii, vířivé lázně horních i dolních končetin, celotělové koupele včetně podvodních masáží, přísadových a perličkových koupelí, počítačem řízenou vakuum-kompresní terapii, biotinovou lampu, počítačově řízený LASER, laserakupunkturu dětí, terapie otoků, lymfodrenáže přístrojem do. Bechyně, terapie basetovými proudy, masáže reflexní, vazivové, klasické i reflexní masáže dle Janči, léčbu sterility ve spolupráci a gynekologickým oddělením, čínské masáže TUINA, poradnu pro sportovní medicínu, komletní akupunkturní terapii, akupresuru, moxování, komplexní ai individuální léčebnou tělovýchovu a poradnu pro preventivní působení a optimalizaci pracovních poloh. Pro pacienty i zaměstnance je k dispozici moderně vybavené fitcentrum.
V léčbě bolestivých stavů oddělení zajišťuje kompletní infuzní terapii s ambulantním provozem, čímž se snižuje nutnost hospitalizace pacientů.
Technické i prostorové vybavení je moderní a dochází k postupné obměně s cílem zajistit pacientům co možná nejvyšší standart.
Pracoviště je garantováno společností pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vedoucí lékař je členem českého výboru akupunkturní společnosti a pracoviště má kredit 2. Stupně.

Radiodiagnostické oddělení a sonografie

7. května 2007 v 22:40 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Radiodignostické oddělení a sonografie.
Předmětem činnosti oddělení jsou běžná skiaskopická a skiagrafická vyšetření - kontrastní vyšetření jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, vylučovací urografie hysterosalpingografie, flebografie, ultrazvukové vyšetření břicha dospělých a dětí, ultrazvukové vyšetření prsních žláz a měkkých částí.
Radiologické oddělení nemocnice má k dispozici vynikající přístroj pro vyšetřování ultrazvukem - digitální širokopásmový přístroj 4. Generace s vysokou rozlišovací schopností od firmy MEDATA. Přístroj je univerzální, má sondy pro všechny aplikační oblasti s automatickou optimalizací frekvence ultrazvuku.
Součástí vybavení radiodiagnostického oddělení je i C-rameno se zařízením umožňujícím digitální substrakci.
Primářka radiodiagnostickéhooddělenía sonografie : MUDR. Dagmar Guzyová
Vedoucí laborantka: Olga Hasmandová
V oddělení pracuje pět kvalifikovaných laborantek
Přístrojové vybavení radiodiagnostického pracoviště je na potřebné úrovni a splňuje podmínky stanovené zákonem č. 18/1997 SB. ze dne 20.12.1996, o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření.
Modernizace některých součástí pracoviště podle požadavků tohoto zákona si vyžádalo nemalé finanční náklady a nemocnice je uhradila z vlastních zdrojů.
Ohlédnutí za minulostí:
MUDR. František Hemelík, primář oddělení TBC, 1955 - 1960
MUDR. Miloš Řehulka, první primář radiodiagnostického oddělení, 1967 - 1968
MUDR. Jaroslav Šír, primář radiodiagnostického oddělení, 1969 - 1991
Josef Kotzman, RTG laborant, 1949 - 1960
Ludmila Sigmundová, vrchní laborantka, 1969 - 1991

Anesteziologicko-resuscitační odělení

5. května 2007 v 22:32 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Anesteziologické-resuscitační oddělení oddělení nemocnice poskytuje anestezii k diagnostickým a operačním výkonům, zajišťuje resuscitační péči na jednotlivých odděleních nebo v návaznosti na rychlou lékařskou pomoc a léčbu bolesti.
Primářka ARO, která má licenci nutricionisty, zajišťuje konsiliárně problematiku nutriční péče u indikovaných pacientů v nemocnici.
Primářka oddělení: MUDR. Soňa Albrechtová
Zástupce primáře: MUDR. Josef Čikl
Lékaři: MUDR. Jarmila Petreková
MUDR. Jana Vyčítalová
Vrchní sestra: Olga Kloudová
Na oddělení pracují tři zdravotní sestry s atestací ARIP. Stávající technické vybavení oddělení ARO je plně vyhovující.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Stanislav Horák, zakladatel a první primář oddělení, 1980 - 1994
MUDR. Peter Zvara, primář oddělení, 1994 - 1997
MUDR. Marián Uherko, primář oddělení, 1997 - 1998
MUDR. Jaroslav Ostřižek, primář oddělení, 1998
Vrchní sestra: Rozalia Kunzová, 1980 - 2000

Gynekologicko-porodní oddělení

5. května 2007 v 18:14 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Gynekologicko-porodní oddělení
Předmětem činnosti oddělení je všeobecná gynekologie, endoskopie, porodnictví, základní prenatální ultrazvuková sonografie, urogynekologie.V nabídce je i alternativní způsob vedení porodu - homeopatika, jiné polohy u porodu, epidurální , anonymní porod.
Primář oddělení: MUDR. Marian Olejník
Zástupce primáře: MUDR. Jaroslav Novotný
Lékaři: MUDR. Romana Hance
MUDR. Michaela Soušková
MUDR. Lada Peterková
MUDR. Věra Růžičková
MUDR. Petr Svoboda
Vrchní sestra: Marie Volková
V roce 2001 pracovalo na oddělení pět lékařů v plném úvazku, třináct středních a jeden nižší zdravotní pracovník a čtyři ostatní zaměstnanci.
Oddělení má dva CTG přístroje na sledování ozev plodu, ultrazvukový přístroj ATL 9, laparoskop Olympus.
Při gynekologicko-porodním oddělení je zřízen PRENATAL KLUB, ve kterém se budoucí rodiče mají možnost dozvědět vše o průběhu těhotenství, o přípravě na porod, o porodu, šestinedělí, kojení a péči novorozence. Součástí příparvy je i odborně vedený těhotenský tělocvik včetně nácviku dýchání při porodu. Oddělení je přihlášeno do programu BABY Friendly Hospital, jako jedno z prvních oddělení v České republice umožnilo přítomnost partnera při porodu.
Lůžková část oddělení má celkem 22 lůžek, z toho 14 na gynekologickém oddělení a 8 na oddělení porodním.
Snižováním počtu porodů je již několik let celorepublikovým trendem, ale nižší počet porodů na druhé straně umožňuje zvýšit individuální péči o matku a dítě. Oddělení má velmi dobrou pověst a ta mu zajišťuje klientelu z širší oblasti než je spádová.
V hodnocení všech 116 porodnic v republice, prováděném občanským sdružením Aperio, se rýmařovská nemocnice umístila ve skupině porodnic na třetím místě.
V rámci gynekologické ambulance pracují specializované poradny: klimakterická, prenatální, urogynekologická a poradna pro antikoncepci.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Vladimír Bastl, první primář samostatného gynekologicko-porodního oddělení, 1951 - 1964
MUDR. Miloš Pavelka, primář oddělení, 1964 - 1986
MUDR. Věra Růžičková, pověřená vedením oddělení, 1986 - 1989
Lékaři:
MUDR. Milíč Staněk MUDR. Marianna Hájková
MUDR. František Gremlica MUDR. Jiří Prachař
MUDR. Milada Šírová MUDR. Vojtěch Dadej
Vrchní sestry:
Řádová sestra Caja, Jiřina Křičková, Olga Spurná
MUDR. Josef Novotný

Dětské oddělení

5. května 2007 v 0:09 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Dětské a novorozenecké oddělení
Předmětem činnosti oddělení je všeobecná pediatrie, imunoalergologie a pneumologie. Dětské oddělení nacházející se v samostatné budově, bylo z důvodu nutné rekonstrukce k 1. Dubnu 2001 uzavřeno, nicméně ambulantní péče a léčení dětských pacientů v omezeném rozsahu probíhá v rámci hlavních činností nemocnice nadále. Po dokončení rekonstrukce bude v druhé polovině roku 2002 zřízeno moderní dětské oddělení s možností hospitalizace matek s dítětem. Novorozenecké oddělení s osmi lůžky je umístěno v hlavní budově přímo u porodnice a pokračuje v návaznosti na porodnici ve standartním provozu.
Primář oddělení: MUDR. Alexandr Tomeš-Podkujko
Lékaři:
MUDR. Tatiana Gvozdiková
MUDR. Aranka Konečná
Vrchní sestra: Petra Zlámalová
V roce 2002 pracovali na oddělení 3 lékaři, 13 zdravotních sester a 3 jako nižší zdravotní personál. Dosavadní oddělení mělo dvě části: část velkých dětí a část kojenci. Od roku 1991 byly s kojenci a malými dětmi hospitalizovány i matky.
V lůžkové části byl počet lůžek z třiceti dvou v roce 2002 snížen na dvacet, z toho bylo osum na novorozeneckém oddělení.
Ambulance zajišťuje péči o pacienty s obecnými nemocemi dětského věku. Zabývá se všeobecnou pediatrií a pneumologií. Dále taky působí imunoalergologická ambulance.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Aleš Rybka, primář oddělení 1952 - 1989
MUDR. Alexandr Tomeš-Podkujko, primář oddělení 1989 - 1993
MUDR. Pavol Puci, primář oddělení 1993 - 2001
Lékaři:
MUDR. Alena Tichá
MUDR. Bohumila Gremlicová
MUDR. Věra Tomešová
MUDR. Jiřina Kubitová
MUDR. Helena Kurašová
MUDR. Milada Křížková
MUDR. Jana Mattonová
Vrchní sestry:
Eva Karasová
Jiřina Kneblíková

Chirurgické oddělení

29. dubna 2007 v 21:31 |  Jednotlivá oddělení nemocnice
Chirurgické oddělení
Na chirurgické oddělení jsou prováděny zákroky a léčba v oboru všeobecné chirurgie a traumatologie a jako na jedinmé místo v okrese jsou zde prováděny cévní rekonstrukce na tepnách a to zejména na dolních končetinách, na břišní aortě a na krčních tepnách. V rýmařovské nemocnici bylo již provedeno úspěšně na 300 cévních rekonstrukčních operací Jako jedna z mála chirurgických pracovišť používá chirurgické oddělení v Rýmařově pro odstraňování křečových žil moderní a z estetického hlediska velmi výtanou metodu opichové smyčky.
Na oddělení pracovalo v roce 2001 šest lékařů na plný úvazek a dvacet tři střední zdravotní pracovníci a čtyři ostatní zaměstnanci.
Oddělení má k dispozici dva operační sály a zákrskové sálky pro ambulanci, součástí je i jednotka intenzivní péče.
Lůžková část má celkem 33 lůžek, z toho čtyři na jednotce intenzivní péče.
Chirurgická ambulance pracuje pro odborné porady: cévní, mykologická, proktologická a poradna pro stomiky.
Primářem chirurgického oddělení:MUDR Vladimír Romanov
Zástupce primáře:MUDR Jan Strejček
Lékaři:
MUDR Soňa Albrechtová
MUDR Alois Rosípal
MUDR Oldřich Pitor
Vrchní sestra: Marta Pachovská
Ohlédnutí za minulostí:
MUDR Julius Boese - monoprimariát, 1912-1947
MUDR Přemysl Macků - první primář samostatného chirurgického oddělení, 1950-1961
MUDR Arnošt Zdenkovič - primář oddělení, 1962-1964
MUDR Roman Volnohradský, CSc. - primář oddělení, 1964-1992
MUDR Alexandr Nazarčuk,CSc. -primář oddělení, 1992-1994
MUDR Alois Rosípal - pověřený vedením nemocnice v r. 1994
Lékaři, kteří působili na oddělení:
MUDR Jelena Kotzmanová, 1952-1959
MUDR Luděk David, 1966-1972
MUDR Bohumil Hrabovský, do r. 1979
MUDR Stanislav Horák, 1973-1980
MUDR Petr Dolák, 1974-1994
MUDR Tomáš Kuraš, 1993-2002
Vrchní sestry:
Vlasta sotolářová, řádová sestra Reineldis
Marie Vinkárková
Věra Táborská

Kam dál